آتش نشانان – “ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی با کامیون” – فرسودگی شایع سیگنال ها