بازگشایی امکانات مراقبت طولانی مدت “یک ضرورت مطلق برای رفاه ماست”