بیماری های ناشناخته ای که در Covid Long-Haulers ظاهر می شوند