تأیید واکسن Pfizer برای نوجوانان و کودکان برای کودک من چه معنی دارد؟