تایتان‌های فناوری از ثروتمندترین کالیفرنیایی‌ها می‌خواهند که برای آمادگی برای همه‌گیری هزینه کنند