تجزیه و تحلیل: سیاست های مراقبت های بهداشتی ترامپ که شایسته است در اطراف خود باقی بمانند