تلاش برنامه برای شکستن موانع ورشکستگی برای کسانی که بدهی پزشکی دارند