تلاش لابی بی سابقه امتیاز بزرگی برای سلامت عمومی کالیفرنیا به دست آورد