جدیدترین کارخانه واکسن سازی فایزر دارای مشکلات دائمی کپک است ، تاریخچه یادآوری ها