جوامع سیاه می سی سی پی به نرخهای اولیه خود تغییر دادند. مرحله بعدی: در واکسن ها قدم بزنید.