روزنامه نگاران میزان واکسیناسیون را در بین پرستاران دانشجو و در نقاط داغ کووید بررسی می کنند


توسط khnalessandrab

9 اکتبر 2021