روز ششم کووید است و آزمایش آنتی ژن سریع مثبت می شود. ویروس شناسان می گویند در خانه بمانید.