“زمان من برای زندگی”: از طریق برنامه جدید ، بیماران کلیوی تحت مراقبت تسکینی ، دیالیز قرار می گیرند “تا انتها”

[ad_1]