قانون صورتحساب شگفت انگیز “یک انگشت شست را در مقیاس قرار می دهد” تا هزینه های داوری را در کنترل نگه دارد