قانون گذاران کالیفرنیایی بانک های فدرال را تحت فشار قرار می دهند تا درمانی را بپردازند که به کاربران ممتنع بپردازد