مناطق بی رغبت برای تعمیر پیاده رو برای افراد دارای معلولیت به دادگاه کشانده می شوند