پزشکان اکنون باید داده های بهداشتی آنها را به صورت آنلاین و بر اساس تقاضا به بیماران ارائه دهند