چگونه یک شهر روستایی بدون داروخانه برای دریافت دارو از طریق انبوه منابع انسانی تأمین می شود