12 ماه تروما: بیش از 3600 کارگر بهداشتی آمریکا در سال اول کوید درگذشتند