Covid “با سن تفاوت نمی گذارد”: موارد جدی که در بزرگسالان جوان افزایش یافته است