دانشمندان می گویند یک قرص روزانه برای درمان کووید فقط چند ماه دیگر فاصله دارد

[ad_1]