لاتین ها بیشترین اشتیاق را برای واکسیناسیون ، نمایش های نظرسنجی دارند – اما موانع صورت