سفر در زمان کووید: رسیدن به آنجا آسان است – رسیدن به خانه سخت است